jump to navigation

Czas wykonania kodu w C# 6 lutego, 2010

Posted by artiko in : C#, Programowanie , trackback

Często dla celów diagnostyczno – benchmarkowych chcemy zmierzyć czas wykonania kodu programu/algorytmu. Prosta metoda to:

DateTime start = DateTime.Now;
//nasz fragment kodu
DateTime stop = DateTime.Now;
 
TimeSpan elapsedTime = stop - start;
MessageBox.Show("Czas wykonania: " + elapsedTime);

Można zrobić to jeszcze ładniej, korzystając z klasy System.Diagnostics:

Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
stopwatch.Start();
//nasz fragment kodu
stopwatch.Stop();
MessageBox.Show("Czas wykonania: " + stopwatch.ElapsedMilliseconds);

Comments»

no comments yet - be the first?


*